Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Added Value Personeelszaken, gevestigd te Wamel. KvK Tiel: 52536335.

 1. Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (m/v) of rechtspersoon die aan Added Value opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  1.2 Werkzaamheden: werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Added Value uit andere hoofde, direct verband houdend met de opdracht, worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging (voor zover van toepassing).
  1.3 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Added Value ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, computerbestanden of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Added Value vervaardigde zaken, waaronder stukken en/of gegevensdragers.
 1. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Added Value binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Afwijking hiervan dient door Added Value uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
  2.2 Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met Added Value aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de strijdigheid prevaleren de algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Added Value.
 1. Aanvang, duur en opzegging van de overeenkomst
  3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever verstrekte opdracht door Added Value schriftelijk is bevestigd en door de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na toezending is weersproken.
  3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst (bij het ontbreken van een opdrachtbevestiging ) met andere middelen te bewijzen.
  3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht, of opdrachtbevestiging voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
  3.4 Opdrachtgever en Added Value kunnen te alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits daarbij een onder de geven omstandigheden redelijk opzegtermijn in acht wordt genomen of de opzegtermijn wordt gehanteerd zoals deze eerder schriftelijk is overeengekomen.
  3.5 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te geschieden.
  3.6 Bij opzegging van de overeenkomst kunnen de verrichte werkzaamheden alsnog op basis van bestede tijd en het overeengekomen uur- en of dagtarief in rekening worden gebracht. Het tot dan toe gefactureerde bedrag kan worden verhoogd met 50% in de volgende gevallen:
  A. indien de opdrachtgever de opdracht intrekt of inkort (tenzij er sprake is van zodanige tekortkoming van Added Value in de uitvoering daarvan dat deze een ontbinding van de overeenkomst door de rechter zou rechtvaardigen).
  B. indien Added Value de opdracht intrekt in geval de opdracht door omstandigheden die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen, zoals onjuiste informatie, geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, etc. niet kan worden uitgevoerd.
  3.7 Indien en voor zover Added Value de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 1. Gegevens opdrachtgever.
  4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Added Value overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  4.2 De opdrachtgever staat garant voor de deugdelijkheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
  4.3 Added Value heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
  4.4 Behoudens het bepaalde onder 14 worden, indien en voor zover daarom wordt verzocht, de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
 1. Uitvoering van de opdracht
  5.1 Added Value bepaalt in overleg met opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
  5.2 Added Value heeft het recht werkzaamheden, onder kennisgeving en in overleg aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
  5.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Added Value het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijdsoverleg van opdrachtgever en Added Value.
  5.4 Indien de hiervoor onder punt 5.3 bedoelde werkzaamheden ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht een substantiële uitbreiding en/of wijziging inhouden zal Added Value hiervan schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Voor deze uitbreiding en/of wijziging geldt dan het onder 3.1 bepaalde.
  5.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wil betrekken, zal zulks alleen plaatsvinden na voorafgaand overleg met Added Value.
 1. Geheimhouding en exclusiviteit
  6.1 Added Value is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen inhoud.
  6.2 Added Value is niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
  6.3 Worden op verzoek van Added Value werkzaamheden door derden verricht dan zal Added Value erop toezien dat deze derde de hierboven onder 6.1 en 6.2 genoemde bepalingen naleeft.
 1. Intellectuele eigendom
  7.1 Added Value behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
  7.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de hierboven onder punt 7.1 genoemde producten, waaronder begrepen computerprogramma’s en – bestanden, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  7.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Added Value.
 1. Overmacht
  8.1 Indien Added Value haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomenten ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Added Value alsnog in staat is deze op de overeenkomen wijze na te komen.
  8.2 Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het onder lid 6.3 bepaalde het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 1. Honorarium
  9.1 Over alle door opdrachtgever aan Added Value verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.
  9.2 Het honorarium van Added Value is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdrachten wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Added Value en is verschuldigd naarmate door Added Value werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
  9.3 Het honorarium van Added Value zo nodig vermeerderd met reis- en verblijfkosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  9.4 Voor langlopende opdrachten is Added Value gerechtigd het overeengekomen honorarium jaarlijks aan te passen, met een maximum van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.
 1. Betaling
  10.1 Betaling van het factuur bedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van stortingen ten gunste van een door Added Value aan te wijzen bankrekening zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
  10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Added Value, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Added Value heeft.
  10.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,–.
  10.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
 1. Reclame
  11.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Added Value kenbaar gemaakt.
  11.2 Een reclame als in lid 11.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 1. Aansprakelijkheid
  12.1 Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Added Value beperkt tot 100% van het gedeclareerde bedrag met een maximum van € 10.000 per gegeven opdracht.
  12.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Added Value, behoudens opzet en grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk. De opdrachtgeer is gehouden Added Value ter zake te vrijwaren.
  12.3 Added Value heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
  12.4 Added Value is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per (elektronisch)post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Added Value of derden.
  12.5 Opdrachtgever vrijwaart Added Value tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 1. Overmacht
  13.1 Added Value zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van Added Value afhankelijk is.
 1. Opschortingrecht
  14.1 Added Value is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever, volledig zijn voldaan.
 1. Toepasselijk recht
  15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Added Value waarop deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
  15.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten tussen opdrachtgever en Added Value, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. Van een geschil is sprake als een der partijen zulks stelt.
  15.3 Indien het onmogelijk is gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil – wanneer het niet tot de competentie van de kantonrechter – worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Added Value haar vestigingsplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.